Zásady ochrany osobních údajů

Vážená zákaznice,

v souvislosti  s novým  evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR),  jsem povinna Vás informovat o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.

Pokud jste mým zákazníkem, objednáváte se na kosmetické ošetření, svěřujete mi své osobní údaje (telefon, jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště) a tímto souhlasíte s jejich zpracováním. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že zašlete e-mailem nebo sms zprávou text:  Nesouhlasím se zpracováním osobních údajů.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů, splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů GDPR, a tedy že:

  • Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
  • Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracovaní osobních údajů.
  • Umožním Vám uplatňování a plnění vašich práv  podle zákona o ochraně osobních  údajů a GDRP.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte mě na e-mail zankelova.jitka@seznam.cz  nebo na tel. čísle  : 776 658 222.

1.  Zpracovatel a správce:

Jitka Zankelová, Schweitzerova 97, Olomouc, IČO 87322111

2. Účely zpracovaní:

Vaše údaje budu zpracovávat za účelem realizace Vašich rezervací na kosmetické služby. Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, zejména  jmého a příjmení,, tel. číslo, adresa, a to z následujících důvodů:

-       poskytování služeb - plnění smlouvy. Vaše osobní údaje –  Vaše osobní údaje v rozsahu:  jméno a příjmení, tel.číslo nebo e-mail nezbytně potřebuji k plnění smlouvy – objednání služby návštěvy kosmetického salonu, zaslaní aktuálních informací např. připomenutí návštěvy,  přeobjednání  termínu z důvodu nemoci, atd.

-       vedení účetnictví- jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3. Rozsah zpracování:

Zpracovávám následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro výše uvedené účely: jméno, příjmení, tel.číso, e-mail, datum narození.

4. Doba zpracování:

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy , shromažďovány, zpracovávány a archivovány dokud nepřestanete být mou zákaznicí.

5. Právo na přístup a přenositelnost dat:

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracované informace ve strukturovaném, běžně používaném strojovém formátu.

Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

6. Právo být zapomenut:

Uživatel má právo na smazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud už nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.

7. Zabezpečení ochrany dat:

Ochrana zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím je zajištěna kontrolními technickými a bezpečnostními mechanismy 

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho osobního souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů Vám nebudeme moci po účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 22. 5. 2018

Jitka Zankelová
zankelova.jitka@seznam.cz
+420 776 658 222
phone-handset